ინტერესთა კონფლიქტის პოლიტიკა

შესავალი

მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად, კომპანია ვალდებულია მიიღოს ყველა გონივრული ზომა ინტერესთა კონფლიქტის გამოვლენისა და თავიდან აცილების მიზნით. კომპანია ვალდებულია პატიოსნად, სამართლიანად და პროფესიონალურად იმოქმედოს თავის კლიენტთა ინტერესების გათვალისწინებით და, კერძოდ, შეასრულოს შესაბამისი კანონმდებლობით განსაზღვრული პრინციპები, საინვესტიციო მომსახურების უზრუნველყოფისას და ასეთ მომსახურებასთან დაკავშირებულ სხვა დამხმარე მომსახურებას.
აქ ჩვენ გთავაზობთ პოლიტიკის შეჯამებას, რათა თავიდან ავიცილოთ ინტერესთა კონფლიქტები, ჩვენი კლიენტების მიმართ არსებული მოვალეობების განსახორციელებლად. ეს პოლიტიკა არ არის განკუთვნილი და არ ქმნის მესამე მხარის უფლებებსა თუ მოვალეობებს, რომლებიც არ არსებობენ იმ შემთხვევაში, როდესაც პოლიტიკა არ იყო ხელმისაწვდომი და არ ადგენს კომპანიას და ნებისმიერ კლიენტს შორის რაიმე კონტრაქტის ნაწილის.

მიზანი

აღნიშნული შემაჯამებელი დოკუმენტის მიზანია, შეიქმნას კომპანიის მიდგომა იმ ინტერესთა კონფლიქტის იდენტიფიცირებასა და მართვასთან დაკავშირებით, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას მის საქმიანობაში. პოლიტიკა ეხება ყველა დირექტორს, თანამშრომელს, პირდაპირ ან ირიბად უკავშირდება ნებისმიერ პირს, რომელსაც უკავშირდება კომპანია (შემდგომში “დაკავშირებული პირები”) და ეხება ყველა სახის ურთიერთობას ყველა კლიენტთან.
ჩვენი პოლიტიკის მიზანია მოვახდინოთ იდენტიფიცირება და თავიდან ავიცილოთ ინტერესთა კონფლიქტი, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას კომპანიასა და მის კლიენტებს შორის ან ერთსა და მეორე კლიენტს შორის. შესაბამისად, ჩვენ შევიმუშავეთ ინტერესთა კონფლიქტის პოლიტიკა, რომელიც ეფუძნება პროცედურებს, პრაქტიკასა და ამ მიზნის მისაღწევად კონტროლს.

ინტერესთა კონფლიქტის იდენტიფიცირება

საინვესტიციო და დამხმარე მომსახურების გაწევისას ან მისი კომბინირებისას წარმოშობილი ინტერესთა კონფლიქტის ტიპების განსაზღვრის მიზნებისათვის, რომლის არსებობამ შეიძლება ზიანი მიაყენოს კლიენტის ინტერესებს, კომპანია ითვალისწინებს არის თუ არა კომპანია ან შესაბამისი პირი ერთ-ერთ შემდეგ სიტუაციაში, როგორც ინვესტირების უზრუნველყოფის შედეგი ან დამატებითი მომსახურებისა თუ ინვესტირების საქმიანობის თუ სხვა:

  1. კომპანია ან შესაბამისი პირი, სავარაუდოდ, მიიღებენ ფინანსურ მოგებას ან თავიდან აიცილებენ ფულად დანაკარგებს, კლიენტის ხარჯზე, განსაკუთრებით, როდესაც კომპანია იმოქმედებს როგორც ხელმძღვანელი ან კომპანია ან მისი რომელიმე აგენტი წარუდგენს კლიენტს კონსულტაციასა ან ინფორმაციას მარკეტის შესახებ;
  2. კომპანიასა თუ შესაბამის პირს აქვს ინტერესი განხორციელებული მომსახურებისა თუ გარიგების შედეგის მიმართ, რომელიც განხორციელდა ლიენტის სახელით და განსხვავდება შედეგის მიმართ კლიენტის ინტერესისგან.
  3. კომპანიას თუ შესაბამის პირს გააჩნია ფინანსური თუ სხვა სტიმული ხელი შეუწყოს კლიენტის ან კლიენტთა ჯგუფის ინტერესების სასარგებლოდ;
  4. კომპანია ან შესაბამისი პირი ახორციელებს იმავე საქმიანობას, რასაც კლიენტი;
  5. კომპანია ან შესაბამისი პირი იღებს ან მიიღებს არაკლიენტისაგან, სტიმულს კლიენტისათვის მიწოდებულ მომსახურებასთან დაკავშირებით, თანხის, საქონლის ან მომსახურების სახით, გარდა სტანდარტული საკომისიოსა და ამ მომსახურების საფასურისა.

ინტერესთა კონფლიქტის მართვა

კომპანიამ შეიმუშავა შიდა პოლიტიკა და აქვს შესაბამისობის შიდა დეპარტამენტი, რომელიც პასუხისმგებელია ინტერესთა პოტენციური კონფლიქტების გამოვლენისა და მართვისათვის. ზემოხსენებული ასევე განაახლებს შესაბამის შიდა პროცედურებს და უზრუნველყოფს შესაბამის პროცედურებს.
კომპანია ინარჩუნებს და ახორციელებს ეფექტურ ორგანიზაციულ და ადმინისტრაციულ პროცედურებს გამოვლენილ ინტერესთა კონფლიქტების მართვაში. კომპანია ასევე ახორციელებს ბიზნეს-აქტივობის მონიტორინგს, რათა უზრუნველყოფილი იყოს შიდა კონტროლის მექანიზმები.
ზოგადად, პროცედურები და კონტროლი, რომლებსაც კომპანის თან სდევს როგორც ინტერესთა კონფლიქტებს, მოიცავს შემდეგს:

  1. ეფექტური პროცედურების გამოყენება, რათა თავიდან იქნას აცილებული ან გააკონტროლდეს ინფორმაცია პირებს შორის ინფორმაციის გაცვლასთან დაკავშირებულ საქმიანობაში, რომელიც მოიცავს ინტერესთა კონფლიქტის რისკს, როდესაც ამ ინფორმაციის გაცვლა შეიძლება ზიანი მიაყენოს ერთი ან მეტი კლიენტის ინტერესებს;
  2. შესაბამისი პირების ცალკეული ზედამხედველობა, რომელთა ძირითადი ფუნქციები მოიცავს საქმიანობის განხორციელებას ან მომსახურების გაწევას, კლიენტებს, რომელთა ინტერესები შესაძლოა განსხვავდებოდეს, ან რომლებიც სხვაგვარად წარმოადგენენ განსხვავებულ ინტერესებს, რაც შეიძლება კონფლიქტის მიზეზი გახდეს, მათ შორის კომპანიის ინტერესები;
  3. ერთ საქმიანობაში მონაწილე პირთა კომპენსაციას შორის ნებისმიერი პირდაპირი კავშირის მოხსნა ან შემოსავალს შორის, რომელიც მიღებულია სხვადასხვა შესაბამისი პირების მიერ, ძირითადად, სხვა საქმიანობის განხორციელების შედეგად, სადაც ინტერესთა კონფლიქტი შესაძლოა წარმოიქმნას ამ ქმედებებთან დაკავშირებით;
  4. ზომები, რათა თავიდან იქნას აცილებული ან შეიზღუდოს ნებისმიერი პირი არასათანადო ზემოქმედების განხორციელებისაგან, იმ დროს, როდესაც შესაბამისი პირი ახორციელებს საინვესტიციო ან დამხმარე მომსახურებას ან საქმიანობას;
  5. ინდივიდუალური ინვესტიციების ან დამხმარე მომსახურებისა ან საქმიანობის ან ინდივიდუალური ერთდროული ან თანმიმდევრული ჩარევის თავიდან აცილების ან კონტროლის ღონისძიებები, როდესაც ასეთმა ჩართულობამ შესაძლოა ზიანი მიაყენოს ინტერესთა კონფლიქტების სათანადო მართვას.

შიდა კონტროლი

კანონის მე-14 მუხლის თანახმად, კომპანია ითვალისწინებს შიდა კონტროლის პროგრესის შესახებ წესების დადგენას, მათ შორის შემდეგ საკითხებსა და მოთხოვნებზე: ა) კონფიდენციალური ინფორმაციის ხელყოფისგან დაცვა და ბ) საბაზრო ეთიკის მოთხოვნებისაგან დაცვა.