პირობები და დებულებები

StartFx-ის ვებგვერდსა და სავაჭრო პლატფორმას ახორციელებს შპს „L.A. INVEST“, საქართველოში დარეგისტრირებული კომპანია, რეგისტრაციის ნომერი. 430034811, სარეგისტრაციო ოფისისა და სამსახურეობრივი მისამართით შემდეგ მისამართზე: საქართველო, ზესტაფონი, სოფელი დიდი განთიადი („კომპანია“), ლიცენზირებული საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ , რათა უზრუნველყოს ფინანსური მომსახურება შემოთავაზებული პირობებითა და დებულებებით.

აღნიშნული ვადები და პირობები, კომპანიის რისკის გამჟღავნებასთან ერთად, ინტერესთა პოლიტიკის კონფლიქტი, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა დოკუმენტი(ები), რომლებიც მითითებულია წინამდებარე პირობებით ან კომპანიასა და კლიენტს შორის დადებული ხელშეკრულება
(ერთად“ხელშეკრულება“), აფუძნებს იმ პირობებს, რომელთა საფუძველზე კომპანიას ექნება კლიენტთან ურთიერთობა არასაბირჟო საფინანსო ინსტრუმენტებზე სავაჭრო გადასახადებით („ფორექსის ვაჭრობა“) ან სხვა მომსახურება(ები), რომლებიც ნებადართულია კომპანიის მიერ კლიენტისთვის (ყველაფერი შესაძლოა მოიხსენიებოდეს როგორც „მოსმახურება“).

კლიენტის კლასიფიკაცია

 • კლიენტი კლასიფიცირებულია, როგორც საცალო კლიენტი. თუკი კლიენტს სურს კლასიფიცირებული იყოს როგორც პროფესიონალი ინვესტორი, ან უფლებამოსილი კონტრაგენტი, მაშინ კლიენტი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს კომპანიას ამ მოთხოვნის თაობაზე.
 • წინამდებარე ხელშეკრულებაში არაფერი გამორიცხავს ან ზღუდავს კომპანიის მიერ ვალდებულებისა და პასუხისმგებლობის შესრულებას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად (“ეროვნული ბანკის წესები”). თუ ამ შეთანხმებისა და ეროვნული ბანკის წესებს შორის კონფლიქტი არსებობს, ეროვნული ბანკის წესებს აქვთ უპირატესი ძალა.
 • კლიენტი ვალდებულია ყურადღებით წაიკითხოს წინამდებარე შეთანხმება და გაიაროს კომპანიასთან კონსულტაციები იმასთან დაკავშირებით, რაც კლიენტისთვის უცნობია კომპანიასთან მისი თანამშრომლობის დაწყებამდე. თუკი კლიენტი არ დააყენებს კონკრეტულ საკითხს, შეთანხმება განიხილება მისაღები მომსახურების შემცველად.


სავაჭრო ანგარიში

 • კომპანია გაუხსნის ანგარიშს კლიენტს (“სავაჭრო ანგარიშის”) მას შემდეგ, რაც კომპანია მიიღებს დადასტურებას იმის შესახებ, რომ კლიენტი დათანხმდა ამ შეთანხმების პირობებზე, შევსებული განაცხადის ფორმითა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და კომპანიის მიერ მოთხოვნილი კლიენტის შესახებ ყველა სხვა ინფორმაციით.
 • • კომპანიის მიერ მიწოდებული სავაჭრო პლატფორმის გამოყენება კლიენტის მიერ ხორციელდება კომპანიის მიერ შემოთავაზებული შეზღუდული ლიცენზიით. ლიცენზია არის პირადი, არ ექვემდებარება გადაცემას და წარმაოდგენს ამ შეთანხმების საგანს. კლიენტს შეუძლია არ გადასცეს, არ მიანიჭოს და არ მიანიჭოს სხვას შესაძლებლობა განახორციელოს ლიცენზიის ნებისმიერი გამოყენება და / ან არ მისცეს კლიენტებს წვდომის კოდები სავაჭრო ანგარიშისთვის./span>
 • • ნებისმიერ ტრანზაქციასთან დაკავშირებით კომპანიამ შეიძლება იმოქმედოს კომპანიის მიერ შედგენილი აქტით, საკუთარი შეხედულებისამებრ, როგორც პრინციპალმა ან როგორც აგენტმა კლიენტის სახელით. შესაბამისად, კომპანიამ შეიძლება მოქმედებდეს კლიენტის სავაჭრო აქტივობის საწინააღმდეგოდ. კლიენტი ადასტურებს, რომ ის მოქმედებს როგორც პრინციპალი და არა როგორც აგენტი (ან რწმუნებული) სხვა პირის სახელით. კლიენტი თანახმაა, რომ იგი პირდაპირ და სრულად უნდა იყოს პასუხისმგებელი წინამდებარე შეთანხმების საფუძველზე კლიენტის ვალდებულებების შესრულებაზე, მათ შორის, კლიენტის მიერ ან მისი სახელით განხორციელებული თითოეული ტრანსაქციის მიმართ.


კაპიტალი

 • კლიენტს შეუძლია გადასცეს ფულადი სახსრები კომპანიას გადახდის სხვადასხვა მეთოდებთან ერთად, როგორც ეს დროდადრო ნებადართულია კომპანიის მიერ და ნებისმიერ ვალუტაში (კომპანიის მიერ მისაღები) და ამ თანხების კოვერტირება მოხდება კომპანიის მიერ განსაზღვრული სავალუტო კურსების მიხედვით და მათი მართვა სავაჭრო პლატფორმაში აშშ დოლარის სახით.
 • საბანკო გადარიცხვისას კლიენტი ვალდებულია გამოიყენოს საკუთარი სახელით რეგისტრირებული საბანკო ანგარიში. კლიენტი ვალდებულია გააგზავნოს კომპანიას ორიგინალი SWIFT დადასტურება, რომელშიც მოცემულია სრული საბანკო ანგარიშის დეტალები. SWIFT დადასტურების მიუწოდებლობა ან კლიენტის შესახებ კომპანიაში რეგისტრირებულ დეტალებთან დაკავშირებულმა შეუსაბამოებებმა შეიძლება მოახდინონ ზეგავლენა იმ თანხებზე, რომლებიც არ იქნება დაკრედიტებული კლიენტის სავაჭრო ანგარიშზე და გადაცემული თანხები დაუბრუნდება კომპანიას.
 • იმ შემთხვევაში, როდესაც კლიენტი კომპანიას გადასცემს თანხებს, კომპანიას შეუძლია გამოიყენოს მსგავსი სახსრები კლიენტის დღევანდელი, მომავალი, ფაქტობრივი, ვალდებულებებზ ედამოკიდებული ან პერსპექტიული მიზნებისათვის. გირაოს თანხის განსაზღვრისას და კომპანიის ვალდებულებების ოდენობის ანაზღაურების ან დაბრუნების მიზნით კომპანიას შეუძლია გამოიყენოს ისეთი მეთოდოლოგია (მათ შორის გადაწყვეტილებების ბაზარზე და ღირებულებების სამომავლო გადანაწილებაზე), რომელსაც კომპანია მიიჩნევს მისაღებად, შესაბამისი მოტხოვნების თანახმად.
 • კლიენტის მიერ კომპანიისთვის შეტანილი თანხები ნებისმიერ მოგებასა და სხვა სარგებლობასთან ერთად კლიენტს შეიძლება ანიჭებდეს უფლებას, კომპანიასთან გააფორმოს სპეციფიკური შეთანხმება, როგორც ამას განსაზღვრავს ბონუს გეგმები, რაზე საუბარიც მე-6 ნაწილშია და შესაძლოა გამოიყენებოდეს ნებისმიერი სახის ტრანზაქციის, სავაჭრო დანაკარგების, საკომისიოს (სადაც შესაძლებელია) და ნებისმიერი სხვა საკომისიო ან დავალიანებისთვის, რომელიც კლიენტს ეკუთვნის, რომელიც ავტომატურად ჩამოიჭრება კლიენტის სავაჭრო ანგარიშიდან. კლიენტის სახსრები არ აიღებს რაიმე ინტერესს ან სხვა სარგებელს, გარდა შეკვეთის (გარდა ქვემოთ განსაზღვრული) გაანგარიშებისა. CFD-თ ვაჭრობა არ ანიჭებს კლიენტს დივიდენდების მიღების უფლებას ან ფუძემდებლურ ფინანსურ ინსტრუმენტთან დაკავშირებულ ნებისმიერ სხვა სარგებელს.
 • კომპანიის მიერ კლიენტისთვის ნებისმიერი სახსრების ანაზღაურება უნდა განხორციელდეს იმავე ვალუტაში და იმავე ანგარიშზე / საკრედიტო ბარათზე, საიდანაც ფულადი სახსრები თავდაპირველად გადაირიცხულ იქნა, თუ კომპანია არ გადაწყვეტს, საკუთარი შეხედულებისამებრ, თანხის დაბრუნება კლიენტის სხვა ანგარიშზე.
 • კლიენტი აცხადებს, რომ ნებისმიერი სახის ფულადი სახსრები, რომელსაც კომპანიას გადასცემს არ წარმოადგენს დანაშაულსა თუ უკანონო ქმედებებს და არც ფულის გათეთრების კანონმდებლობის დარღვევას მსოფლიოს მაშტაბით.
 • კლიენტს არ გააჩნია რაიმე პრეტენზია კომპანიის მიმართ და არ აიძულებს კომპანიას, პასუხისმგებელი იყოს ფინანსური ინსტიტუტების მიერ წარმოქმნილი ნებისმიერი მოქმედების ან უმოქმედობის ან/და საკომისიო ან/და სხვა სადებეტო, საიდენტიფიკაციო რეგულაციებისა და სხვა მოთხოვნებისგან.
 • თუ კლიენტი აძლევს ინსტრუქციას სავაჭრო ანგარიშებიდან თანხის ამოღებასთან დაკავშირებით, კომპანია აწარმოებს ამ მოთხოვნას კეთილსინდისიერად და გადაიხდის განსაზღვრულ თანხას (გადარიცხვის თანხების გამოკლების შესაბამისად) გონივრულ ვადაში ერთხელ, თუკი სათანადო ინსტრუქციის მიღების და გადახდის მომენტისათვის კლიენტის ზღვრული მოთხოვნები შესრულდა. კომპანიამ შეიძლება გააუქმოს კლიენტის ამოღების მოთხოვნა, თუ კომპანიის შეხედულებისამებრ, დარჩენილი ბალანსი არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ უზრუნველყოს ღია ამოღების პოზიციები სავაჭრო ანგარიშში.
 • კომპანია ვალდებულია დაადებეტოს კლიენტის სავაჭრო ანგარიში ყველა საფასურის გადახდისათვის. თუ კლიენტს აქვს ვალდებულება, გადაიხადოს რაიმე სახის თანხა კომპანიისთვის, რომელიც აჭარბებს კლიენტის სავაჭრო ანგარიშზე თანხის ოდენობას, კლიენტი ვალდებულია გადაიხადოს თანხა გადახდის ვალდებულების წარმოშობისთანავე.
 • კომპანიამ არ უნდა უზრუნველყოს ფიზიკური გადაცემა ნებისმიერ ტრანზაქციასთან დაკავშირებით. მოგება ან ზარალი ირიცხება ან გადაეცემა სავაჭრო ანგარიშზე ან სავაჭრო ანგარიშიდან ტრანზაქციის დახურვისას.


ტარიფები და მოსაკრებლები
 

 • კომპანია არ ირებს საბროკერო ან საკომისიო ტარიფებსა და მოსაკრებლებს. კომპანია იღებს შემოსავალს სხვა შემოსავლების წყაროებს შორის, ტრანზაქციებზე გავრცელებებიდან (მაგ. განსხვავება ფასების შეძენისა და გაყიდვის სხვაობას შორის).
 • კომპანიას შეუძლია დააკისროს დეპოზიტი ან გატანის საკომისიო. კომპანია აცნობებს კლიენტს ასეთი საფასურის ოდენობის თაოაბზე, რომელიც დროდადრო იცვლება.
 • კომპანიას შეუძლია დამატებითი საფასურისა და გადასახადების შემოღება და ნებისმიერ დროს შეცვალოს ნებისმიერი არსებული გადასახადი, კლიენტისთვის ასეთ ცვლილებებზე არანაკლებ 10 სამუშაო დღით ადრე შეტყობინებით.


ვაჭრობა

 • კომპანიის მიერ მიწოდებული სავაჭრო პლატფორმა საშუალებას აძლევს ვაჭრობას სხვადასხვა ვალუტის, საქონლის, CFD- ის და სხვა ფინანსური ინსტრუმენტების გაცვლით, რომელიც ხელმისაწვდომი გახდა კომპანიის მიერ (აქედან: “ფინანსური ინსტრუმენტები”). სავაჭრო პლატფორმა აჩვენებს სხვადასხვა ფინანსური ინსტრუმენტების გაცვლითი კურსის ინდიკატურ შეთავაზებებს სხვადასხვა ფინანსურ საინფორმაციო სისტემებზე დაყრდნობით, როგორც საერთაშორისო განახლებული ბაზრების ყველაზე განახლებული სავალუტო კურსი. სხვადასხვა პერიოდისთვის გაცვლითი კურსის განსაზღვრის მიზნით, პლატფორმა ქმნის მათემატიკურ გათვლებს, ფორექსის ბაზრის ცნობილი და მიღებული ფორმულების შესაბამისად. ორივე მხარის მიერ აღიარებულია, რომ სხვადასხვა გამოთვლის მეთოდებისა და სხვა გარემოებების გამო, სხვადასხვა სავაჭრო პლატფორმა ან/და ბაზარი შესაძლოა გამოიხატოს სხვადასხვა ფასების შეთავაზებებში.
 • კომპანიის სავაჭრო მომსახურება ხელმისაწვდომია რეგულარული ფორექსის სავაჭრო საათების დროს, ორშაბათი-პარასკევი. ტრანზაქციები ავტომატურად განახლდება (“გადატრიალებული”) ყოველ ღამით 22:00 GMT ტრანზაქციის გახსნიდან ტრანზაქციის დახურვამდე. ტრანზაქცია დახურულია შემდეგი შემთხვების დროს:
 • კლიენტი ხურავს ტრანზაქციას;
 • ტრანზაქცია ემთხვევა დანაკარგის გაჩერებას, მოგების მიღებას ან სხვა წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმებს, რომლებიც დადგენილია ამ შეთანხმების საფუძველზე კლიენტის ან კომპანიის მიერ (იხ. პუნქტი 7 დამატებითი ინფორმაციისთვის შეკვეთების შესახებ);
 • ტრანზაქციის ვადა იწურება კლიენტის ან კომპანიის მიერ ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადის გასვლის შემდეგ;
 • კლიენტს არ გააჩნია საკმარისი თანხები მის სავაჭრო ანგარიშზე, რათა გახსნილად შეინახოს ტრანზაქცია.
 • კომპანია არ ითვალისწინებს რაიმე გარანტიას, რომ კლიენტებისთვის ვაჭრობის შესაძლებლობა ხელმისაწვდომი იქნება ყველა საბაზრო საათებში.
 • შეკვეთების განთავსება – კომპანიას შეუძლია შეკვეთა ინტერნეტით ელექტრონული სავაჭრო პლატფორმის მიერ ელექტრონული ფოსტით, ფაქსით ან ტელეფონით სანამ კომპანია არ აცნობებს კლიენტს, რომ კონკრეტული შეკვეთები შეიძლება მხოლოდ გარკვეული წესით მიეცეს. თუ რომელიმე შეკვეთა კომპანიის მიერ არ მიუღია სავაჭრო პლატფორმის საშუალებით, კომპანიას შეუძლია მოსთხოვოს კლიენტს ასეთი შეკვეთის წერილობით დადასტურება. კომპანია არ არის ვალდებული იმოქმედოს ასეთ შეკვეთაში, სანამ ასეთი დადასტურება არ იქნება მიღებული.
 • კლიენტის მიერ ან კლიენტის სახელით დამტკიცებული ნებისმიერი პირი, მოთხოვნისამებრ, ინსტრუქციის ან სხვა საკომუნიკაციო საშუალებებით (ან მისთვის სასურველია) კომპანია, როგორც ნამდვილობის, ჭეშმარიტი უფლებამოსილების ან პიროვნების იდენტიფიცირების ან განზრახვა, რათა ასეთი შეკვეთა, მოთხოვნა, ინსტრუქცია ან სხვა კომუნიკაცია მისცეს.
 • კლიენტის მიერ შეკვეთის გაუქმება/გასვლა – თუ კლიენტი ითხოვს რომელიმე შეკვეთის გაუქმებას, კომპანია უფლებამოსილია გააუქმოს მხოლოდ კლიენტის შეკვეთა თუ ნახსენები შეკვეთა ჯერ არ შესრულებულა.
 • კომპანიას აქვს უფლება, მაგრამ არა ვალდებულება, საკუთარი აბსოლუტური დისკრეციიდან გამომდინარე, დააწესოს ლიმიტები და/ან პარამეტრები, რათა გააკონტროლოს კლიენტის უნარი, შეასრულოს შეკვეთები ან შეზღუდოს პირობები, რომელთა განხორციელება შეიძლება განხორციელდეს. ამგვარი ლიმიტები და/ან პარამეტრები შეიძლება შეიცვალოს, გაიზარდოს, შემცირდეს, მოიხსნას ან დაემატოს და შეიძლება შეიცავდეს (შეზღუდვის გარეშე): (i) კონტროლი შეკვეთების ოდენობის მაქსიმუმსა და შეკვეთების ზომების მაქსიმუმზე; (ii) კონტროლი კლიენტზე კომპანიის სრულ ზემოქმედებაზე; (iii) კონტროლი ფასებზე, რომლებშიც შეკვეთები შეიძლება წარმოდგენილ იქნან (მათ შორის, (შეზღუდვის გარეშე, შეკვეთებზე კონტროლი, იმის დასადასტურებლად, რომლ კონკრეტული შეკვეთა თუ შეკვეთები ნამდვილად კლიენტის მიერ განხორციელებულია); ან (v) ნებისმიერი სხვა ლიმიტი, პარამეტრი ან კონტროლი, რომლის განხორციელბეა კომპანიამ შეიძლება მოითხოვის შესაბამისი რეგლამენტის შესაბამისად.
 • კომპანია არ იძლევა შეყოვნებისა და საარბიტრაჟო ვაჭროის უფლებას, რომელიც ეფუძნება სხვადასხვა სისტემებს ან პლატფორმებს ფორექსის ბაზრებზე.
 • კომპანია უფლებამოსილია საკუთარი შეხედულებისამებრ გააუქმოს ნებისმიერი ვაჭრობა, რომელიც განხორციელდა შეცდომით, მათ შორის არასწორი განაკვეთები, სისტემის გაუმართაობა და ა.შ. კომპანიის ჩანაწერები მსოფლიო ბაზრებზე გაცვლითი კურსის გადამწყვეტ მტკიცებულებად იქცევა.
 • კომპანიას არ შეუძლია უზრუნველყოს ღია ან მჭიდრო ფასები, რათა შეესაბამებოდეს ლიმიტის შეკვეთებს, ბაზრისაგან ჩამორჩენის გარეშე.
 • ანგარიშგება – კლიენტს შეუძლია იხილოს ღია ვაჭრობა (“პოზიციები”) და საზღვრის ფონდები ნებისმიერ დროს კლიენტის სავაჭრო ანგარიშის წვდომით.
 • როლოვერები და სვოპები – კომპანია ახორციელებს ყველა ერთდღიან როლოვერს (ვაჭრობის გაგრძელება) ავტომატურად, და არ არის საჭირო კლიენტის ჩარევა. ასეთი როლოვერი განლაგებულია საპროცენტო დებიტითა ან კრედიტით კლიენტის სავაჭრო ანგარიშზე. ის ეფუძნება სავალუტო წყვილებს შორის საპროცენტო განაკვეთის დიფერენციალებს და კომპანიის საკუთარ ხარჯებს ითვალისწინებს. ყველა ღია პოზიცია შემოდის ავტომატურად. კლიენტის პოზიცია შეიძლება ან შეფასებულ იქნეს როლოვერით ან მიიღოs ანაზღაურებადი დაფარვა, რაც ეფუძნება იმას, დამოკიდებულია თუ არა პოზიცია მაღალი თუ დაბალი საპროცენტო განაკვეთის ვალუტით.
 • ბროკერის ზარი – კლიენტი აცხადებს თანხმობას გადაუხადოს კომპანიას მოთხოვნისთანავე, ასეთი თანხები ზღვრის მიხედვით, როგორც ამას დროულად მოითხოვს ნებისმიერი შესაბამისი ბაზრის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) წესების შესაბამისად ან კომპანიას შეუძლია მოითხოვოს ის კლიენტის სავაჭრო ანგარიშზე არსებული, მომავალი ან დაინტერესებული ტრანზაქციების შესახებ დანაკარგისა თუ რისკისგან დაცვის მიზნით. იმ შემთხვევაში, თუ კლიენტი ვერ აკმაყოფილებს ბროკერის ზარს, კომპანიას შეუძლია დახუროს კლიენტის პოზიცია(ები). კლიენტი აღიარებს, რომ ამან შეიძლება გამოიწვიოს ტრანზაქციის დახურვა, ნაკლებ ხელსაყრელი ტარიფით ან კომპანიის მიერ დაკისრებული რაიმე სახის ვალდებულების გარეშე.


ბონუს გეგმა

კომპანიას შეუძლია შესთავაზოს კლიენტს ბონუს გეგმაში მონაწილეობა, კომპანიის შეხედულებისამებრ:

 • 1-1-ზე ფორექსის საინსტრუქციო გეგმა:

გეგმა შემუშავებულია ახალი კლიენტებისთვის, რომლებსაც გახსნილი აქვთ კომპანიასთან ანგარიში და კომპანია დათანხმდა კლიენტს დაუწესოს პირადი ინსტრუქტორი, რომელიც შეასწავლის და დაარიგებს კლიენტს, თუ როგორ უნდა გამოიყენოს სავაჭრო პლატფორმა, თუ როგორ უნდა გახსნას და დახუროს გარიგებები სავაჭრო შესაძლებლობების დასადგენად და სხვა, კლიენტის თავდაპირველი დეპოზიტის შემდგომ შეზღუდულ პერიოდში.
კლიენტი აღიარებს, რომ ინსტრუქციებით ხორციელდება მხოლოდ ინსტრუმენტების გამოყენების სწავლება და ეს არ შეიძლება ჩაითვალოს საინვესტიციო რჩევად. კლიენტი ვაჭრობს საკუთარი რისკით. ინსტრუქციები შესაძლოა შესრულებულ იქნას მესამე მხარის მიერ, რომელსაც კომპანია არ აკონტროლებს და მათ შინაარსზე არ იქნება პასუხისმგებელი.
საშუალებების ამოღება – არ არსებობს პირობები მოგების ან დეპოზიტების გატანაზე.

 • სავჭრო ბონუსი

გეგმა გათვლილია ახალი კლიენტებისთვის, რომლებმაც გახსნეს ანგარიში კომპანიასთან.
კლიენტი უნდა იყოს ჩართული სავაჭრო ბონუსში რომელიც უნდა იყოს თავდაპირველი დეპოზიტის ტოლი, 1000 აშშ დოლარამდე, რომელიც მის ანგარიშზე იქნება შეყვანილი
განაღდება – ბონუსის თანხები არ შეიძლება გამოტანილი იქნას ბონუსის შეტანიდან ანგარიშზე 12 თვის განმავლობაში და ა ანგარიშზე მინიმუმ 10 ლოტის შესრულების ვალდებულებით. დეპოსიტისა თუ მოგების გატანის პირობები არ არსებობს.

 • ფორექსის ვებინარები

გეგმა გათვლილია ახალი კლიენტებისთვის, რომლებსაც კომპანიასთან გახსნილი აქვთ ანგარიში და კომპანია დათანხმდა კლიენტისთვის თავდაპირველი დეპოზიტის შემდეგ შეზღუდული ვადის განმავლობაში კომპანიის ვებინარზე თავისუფალი დაშვება.
კლიენტი აცნობიერებს, რომ ვებინარებით ხორციელდება მხოლოდ ინსტრუმენტების გამოყენების სწავლება და ეს არ შეიძლება ჩაითვალოს საინვესტიციო რჩევად. კლიენტი ვაჭრობს საკუთარი რისკით. ვებინარები შესაძლოა შესრულებულ იქნას მესამე მხარის მიერ, რომელსაც კომპანია არ აკონტროლებს და მათ შინაარსზე არ იქნება პასუხისმგებელი.
საშუალებების ამოღება – არ არსებობს პირობები მოგების ან დეპოზიტების გატანაზე.

 • დაცული ანგარიში

გეგმა გათვლილია ახალი კლიენტებისთვის, რომლებსაც კომპანიასთან გახსნილი აქვთ ანგარიში პირველადი დეპოზიტით 1000$.
კლიენტი უნდა გააჩნდეს უფლება დაცული ანგარიშის ბონუსზე, რომელიც უტოლდება კლიენტის დანაკარგს პირველი თვის შემდეგ.
განაღდება – ბონუსის თანხები არ შეიძლება გამოტანილი იქნას ბონუსის შეტანიდან ანგარიშზე 12 თვის განმავლობაში და ა ანგარიშზე მინიმუმ 10 ლოტის შესრულების ვალდებულებით. დეპოსიტისა თუ მოგების გატანის პირობები არ არსებობს.

 • მიმართულების ბონუსური ანგარიში

კლიენტს უნდა გააჩნდეს უფლება მოხსენიებული ახალი კლიენტისათვის 100 ბონუსის თანხაზე (არა გასატანად).
გეგმა განკუთვნილია კლიენტის მეგობრებისა და ნაცნობებისთვის, პირიდან პირში შესავლის შესახებ რეკლამის წარმოჩენიათვის და კლიენტი არ უნდა გამოაქვეყნოს ბაზარი ან არ გაუწიოს კომპანიას რეკლამირება. იმ შემთხვევაში, თუ კლიენტი დაინტერესებულია კომპანიის ფილიალის გახსნით, ის კომპანიასთან უნდა ჩაერთოს ბიზნეს წარმომადგენლის კონტრაქტში, რომელშიც იქნება განსაზღვრული კომპანიის რეკლამის პირობები და პირობები.

 • ბონუს გეგმები დამატებითი შეთანხმებებისთვის


უსაფრთხოება და მონცამების დაცვა

 • კომპანიის საქმიანობისა და კლიენტთან ურთიერთობის გამო, კომპანია ვალდებულია აწარმოოს ინფორმაცია პირადი კლიენტების შესახებ. ყველა შეგროვებული მონაცემი დაცულია კომერციულად გონივრული ზომებით, კლიენტის კონფიდენციალურობის შესანარჩუნებლად.
 • კომპანიას უფლება აქვს გამოიყენოს და/ან გაამჟღავნოს კლიენტის შესახებ ინფორმაცია (ა) შიდა მოხმარებისთვის, მათ შორის შვილობილი ორგანიზაციებისათვის; ბ) კანონით ნებადართული ან საჭიროების შემთხვევაში; გ) ფაქტობრივი ან პოტენციური თაღლითობის ან არასანქცირებული გარიგებებისაგან დაცვის ან თავიდან ასაცილებლად (დ) კომპიუტერიზებულ მომსახურებათა გამოყენებისას (მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, “ქუქი-ფაილების” და მსგავსი ინსტრუმენტების გამოყენებით), გამოკვლევისთვის ან/და ზედამხედველობისთვის ან/და მომსახურების ხარისხის შენარჩუნებისათვის მათი ხელმისაწვდომობით ან/და რაიმე სახის ნებისმიერი ინსტრუქციის შესრულებისათვის.
 • კომპანიამ შეიძლება გამოიყენოს მომხმარებლის დეტალები განახლების ან/და ინფორმაციის ან/და საჯაროობის ან/და მარკეტინგის მიზნებისათვის ელექტრონული ფოსტის საშუალებით და სხვა საკომუნიკაციო საშუალებებით. ამ თანხმობის გაუქმება ხორციელდება კომპანიისთვის წერილობითი შეტყობინების გზით.
 • კლიენტი აცხადებს თანხმობას, რომ კომპანიამ შეიძლება ჩაიწეროს ყველა საუბარი კლიენტთან და შეამოწმოს (და შეინახოს ჩანაწერი) ელექტრონული ფოსტით გაგზავნილი ყველა წერილი. ყველა ასეთი ჩანაწერი წარმოადგენს კომპანიის ქონება და კომპანიას აქვს უფლება, სხვა საკითხებთან ერთად, გამოიყენოს ისინი კომპანიასა და კლიენტს შორის დავისას ან სასწავლო მიზნებისთვის.
 • შემოერთება – კომპანიას შეუძლია გააზიაროს ინფორმაცია და დავალებები თავის პარტნიორებთან, წარმოადგინოს ბროკერები ან სხვა მესამე მხარეები, რომლებიც დაკავშირებულია მომსახურებასა ან კომპანიის რეკლამასთან. კომპანიის ასეთ პარტნიორებს უფლება აქვთ გაეცნონ კლიენტების სესახებ ინფორმაციას.


რჩევა

 • იმ შემთხვევაში, თუ კლიენტი ეყრდნობა კომპანიის მიერ გაცემულ ინფორმაციას ან რჩევას, ეს უნდა განახორციელოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას ესმის რისკები და ინტერესთა შესაძლო კონფლიქტი. ნებისმიერ ტრანზაქციაში შესვლის ტაობაზე ჩვენთვის თხოვნით კლიენტი წარმოადგენს მხოლოდ იმას, რომ იგი პასუხისმგებელია საკუთარი დამოუკიდებელი შეფასებისა და გარიგების რისკებზე. კლიენტი გულისხმობს, რომ მას აქვს საკმარისი ცოდნა, საბაზრო დახვეწილობა, პროფესიული რჩევები და გამოცდილება, რათა განახორციელოს ნებისმიერი ტრანზაქციის ღირებულებებისა და რისკების საკუთარი შეფასება. კლიენტი აღიარებს, რომ მან წაიკითხა და გაითვალისწინა რისკის გამოვლენის შესახებ დოკუმენტი, რომელიც ადგენს გარიგებების ბუნებასა და რისკებს, რომლებზეც ვრცელდება ეს შეთანხმება. კომპანია არ აძლევს კლიენტს გარანტიას, რომ ამ შეთანხმების ფარგლებში მოპოვებული პროდუქციის ვარგისიანობასთან დაკავშირებით და არ კისრულობს ფიდუციურ ვალდებულებას კლიენტის კომპანიის ურთიერთობისას.
 • იმ შემთხვევაში, თუ კომპანია უზრუნველყოფს საბაზრო კომენტარებს ან სხვა ინფორმაციას: ა) ეს არის კომპანიის კლიენტთან ურთიერთობა. (ბ) უზრუნველყოფილია მხოლოდ კლიენტისთვის საკუთარი საინვესტიციო გადაწყვეტილებების მიღება და ის არ იძლევა რჩევას; (c) თუ დოკუმენტი, რომელშიც ასეთი საბაზრო კომენტარი ან სხვა ინფორმაცია შეიცავს პირის ან კატეგორიის შეზღუდვას, რომლისთვისაც ეს დოკუმენტი განკუთვნილია ან ექვემდებარება გავრცელებას, კლიენტი თანახმაა, რომ იგი არ გაივლის მასზე პირს ან პირთა კატეგორიას; (დ) კომპანია არ უზრუნველყოფს წარმომადგენლობასა თუ გარანტიას, როგორც ამ ინფორმაციის სისწორეს ან სისრულეს ან რაიმე ტრანზაქციის საგადასახადო შედეგებს; (დ) ინფორმაცია, რომელიც წარმოადგენს დოკუმენტის ფორმას, რომელიც შეიცავს პირის ან იმ პირთა კატეგორიას, რომლისთვისაც ეს დოკუმენტი განკუთვნილია ან რომლის გავრცელებაზეც კლიენტი თანახმაა, რომ იგი არ ეწინააღმდეგება ამ შეზღუდვას; და (ე) კლიენტი იღებს იმას, რომ დისპეტჩერიზაციის დაწყებამდე კომპანიამ შეიძლება იმოქმედოს ან გამოიყენოს ის ინფორმაცია, რომელსაც იგი ეფუძნება.
 • კომპანია არ არის პასუხისმგებელი კლიენტის შედეგებზე ბაზარზე გაკეთებული კომენტარებისა თუ სხვა ინფორმაციის მოქმედების შედეგად. კლიენტი აღიარებს, რომ კომპანია არ გაითვალისწინებს კლიენტის მიერ მიწოდებულ ნებისმიერ ინფორმაციაში რაიმე სახის უზუსტობისა ან შეცდომის შედეგად წარმოშობილ, კლიენტის მიერ ზარალის სახით ნებისმიერ დანაკარგს, ხარჯებს, დანახარჯებსა ან ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებას, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, ინფორმაციას, რომელიც ეხება ნებისმიერ ტრანზაქციას.


ანგარიშის ბალანსი

 • ანგარიშის ბალანსი და განცხადებები წარმოდგენილია სავაჭრო პლატფორმის ფარგლებში, რომელიც კლიენტისთვის კომპანიის მიერ არის ხელმისაწვდომი. საერთო პირობები შეგიძლიათ იხილოთ კომპანიის ვებ-გვერდზე.


ანგარიშის დახურვა და შეთანხმების გაუქმება

 • ნებისმიერ მხარეს შეუძლია შეწყვიტოს წინამდებარე შეთანხმება ათი (10) დღით ადრე შეწყვეტის შესახებ წერილობითი შეტყობინების შესახებ. ნებისმიერ მხარეს შეუძლია შეწყვიტოს ეს შეთანხმება დაუყოვნებლივ ნებისმიერ შემთხვევაში ამ შეთანხმების ნებისმიერი დარღვევის ან მეორე მხარის მიერ ვალდებულების შეუსრუებლობის შემთხვევაში. ამ შეთანხმების შეწყვეტის შესახებ შეტყობინების შემდეგ კლიენტი ვალდებულია დახურაოს ყველა პოზიცია, წინააღმდეგ შემთხვევაში, კლიენტის მიერ შეწყვეტის შესახებ შეტყობინების (ან ნაგულისხმევი) გაფრთხილების შემთხვევაში – შეტყობინება ჩაითვლება ბათილად, ხოლო თუკი კომპანიის მიერ იქნა გაცემული, კომპანიას უნდა ჰქონდეს უფლება დახუროს ყველა ღია პოზიცია.
 • შეწყვეტისთანავე, დაუყოვნებლივ გადაიხდევინება ნებისმიერი მხარის მიერ მეორე მხარისთვის გადასახდელი თანხა.
 • შეწყვეტამ გავლენა არ უნდა მოახდინოს ნებისმიერ შეუსრულებელ უფლებებსა თუ ვალდებულებებზე და ტრანზაქციებზე, რომლებიც განაგრძობენ მოქმედებას წინამდებარე შეთანხმების საფუძველზე და მხარეებს შორის შეთანხმებული კონკრეტული დებულებები, რომლებიც აგრძელებენ მოქმედებას მხარეთა შორის ყველა ვალდებულების შესრულებამდე.


პასუხისმგებლობისა და ვალდებულებების შეზღუდვები

 • მომსახურებისა და ვაჭრობის პლატფორმა უზრუნველყოფილია “როგორც არის” და “როგორც ხელმისაწვდომია” და კომპანია არ იძლევა რაიმე სახის გარანტიას, რომელიც გამოხატავს ან გულისხმობს, მათ შორის, შეზღუდული არ არის, ნაგულისხმებ გარანტიებსა და სავაჭრო მდგომარეობას და ვარგისიანობას კონკრეტული მიზნისთვის.
 • კომპანია არ იძლევა გარანტიას, რომ კომპანიაში არსებული საიტები, სერვერები, პლატფორმები ან ელექტრონული ფოსტა არის სუფთა ვირუსების ან სხვა საზიანო კომპონენტებისგან. კომპანია არ იღებს პასუხისმგებლობას ზემოხსენებული გარემოებებიდან წარმოქმნილი ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურებაზე, მათ შორის, თუმცა არ შემოიფარგლება, პირდა
 • კომპანია არავითარ შემთხვევაში არ არის პასუხისმგებელი კლიენტის ან რომელიმე სხვა მხარის მიერ რაიმე სახის დანაკარგისა თუ სარგებლის მიუღებლობის, პირადი ზიანის ანაზღაურების, საქონლის ან მომსახურებების შესყიდვის საფასურის, ან რაიმე სხვა შემთხვევით, საზიანო ან მიზნობრივი ზიანის ანაზღაურებისათვის აღნიშნული შეთანმების თანახმად, ქმედების ან პასუხისმგებლობის თეორიის გათვალისწინებით (დაუდევრობის ჩათვლით), იმ შემთხვევის გათვალისწინებით, გასცა თუ არა კომპანიამ რჩევა ასეთი ზიანის შესაძლებლობის შესახებ.
 • კლიენტი ვალდებულია კომპანიის მოთხოვნისთანავე განახორციელოს კომპანიისთვის მის მიერ დაკისრებული ვალდებულებების, ზიანის, ზარალისა და ხარჯების (მათ შორის გონივრული სამართლებრივი ხარჯების), გადასახდელების, გადასახდელების, საკომისიოების ან სხვა ხარჯების ანაზღაურება კომპანიის მიერ მიღებული ზარალის სანაცვლოდ, რა დროსაც კომპანია ახორციელებდა საკუთარი ვალდებულებების შესაბამის განოხრიცლებას ან საკუთარი უფლებების დაცვას წინამდებარე კონტრაქტის საფუძველზე და კლიენტის მიერ წინამდებარე კონტრაქტის დარღვევის საწინააღმდეგოდ.
 • კომპანიის დირექტორები, ოფიცრები, თანამშრომლები და აგენტები არ არიან პირადად პასუხისმგებელნი კლიენტისათვის მიყენებული ზიანისა ან/და ხარჯების გამო.
 • ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული კომპანიის მაქსიმალური პასუხისმგებლობა შეზღუდული უნდა იყოს საერთო თანხით ხელშეკრულების ყოველ წელს, საკომპენსაციო თანხის 1/3 ეკვივალენტური ოდენობით, რომელის გაიახდევინება კლიენტის მიერ კომპანიისთვის იმ წელს, როდესაც დანაკარგი ან ზიანი განხორციელდა.
 • კლიენტი უფლებამოსილია, აღნიშნული შეთანხმების საფუძველზე, წარუდგინოს პრეტენზია იმ კომპანიას, რომელშიც კლიენტი მოქმედებს მის წინააღმდეგ სასამართლო პროცესზე, 12 (თორმეტი) თვის განმავლობაში იმ ქმედების ან უმოქმედობის განხორციელების მომენტიდან, რომელიც წარმოშობს მოთხოვნას.
 • კომპანიას უფლება აქვს ჩაუთვალოს კომპანიის მიერ კლიენტისთვის ნასესხები ნებისმიერი თანხა, კომპანიის მიმართ ნებისმიერი დავალიანების ან სხვა ვალდებულების საწინააღმდეგოდ. ნებისმიერ შემთხვევაში კლიენტის მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობა (კლიენტის წინააღმდეგ ნებაყოფლობითი ან არანებაყოფლობითი გადახდისუუნარობის პროცედურების შემთხვევაში) ყველა დავალიანება, მომავალი ვალები და კლიენტის სხვა ვალდებულებები კომპანიის მიმართ დაუყოვნებლივ უნდა გახდეს გადახდას დაქვემდებარებული.
 • კომპანიის მიერ მოწოდებული სერვისები განისაზღვრება კლიენტებისთვის, რომლებსაც გააჩნიათ ფინანსური ცოდნა და გამოცდილება და შეუძლიათ შეაფასონ ზოგად ბაზრებზე სპეკულაციურ ვაჭრობაში ჩართული რისკები, მათ შორის საბაზრო პირობების შესაბამისად, რომელიც არ იძლევა ლიმიტის შეკვეთების შესრულებას. კლიენტი აცხადებს, რომ მას აქვს წინასწარი ცოდნა ვაჭრობის შესახებ, იმყოფება გონივრულად ძლიერ ფინანსურ მდგომარეობაში და შეუძლია განიხილოს მისი სავაჭრო ქმედებები და ჩართული რისკები, ნებისმიერი ვაჭრობის განხორციელებამდე.


საჩივრების პოლიტიკა

 • მხარეებს შორის საჩივრის ან დავის შემთხვევაში ის თავაპირველად უნდა წარედგინოს კომპანიას ფორმალური მხარდაჭერის ელ-ფოსტაზე. თუ საჩივრისა ან დავის გადაწყვეტა კომპანიის მიერ შიდა საჩივრების გატარების პროცედურის შესაბამისად შეუძლებელია, კლიენტს შეუძლია მიმართოს ამ საკითხის გადასაწყვეტად საქართველოში მოქმედი ინსტიტუციას, შესაბამისი კანონმდებლობის თანახმად.
 • ზემოხსენებული შიდა და გარე დავების გადაწყვეტის პროცედურები არ ვრცელდება იმ ფულზე, რომელიც შესაძლოა წარმოადგენდეს კლიენტის ვალს კომპანიის წინაშე.

მარეგულირებელი მოთხოვნები

 • კლიენტი პასუხისმგებელია ყველა კანონსა და მარეგულირებელ წესებთან (საქართველოს ან მის ფარგლებს გარეთ) კლიენტის გაყოდვების, მათ შორის ეროვნული ბანკისა და სხვა შესაბამის მარეგულირებელ ორგანოსთან შესაბამისობის განხორციელებაში.

ზოგადი დებულებები

 • კომპანიას გააჩნია უფლება შეიტანოს ცვლილებები ხელშეკრულებაში კლიენტის ნებისმიერი წინასწარი თანხმობის გარეშე. თუ კომპანია იღებს რაიმე სახის ფნდამენტურ ცვლილებას შეთანხმებაში, ის უზრუნველყოფს კლიენტისთვის არანაკლებ ათი სამუშაო დღის ვადაში შეტყობინებას ასეთი ცვლილების შესახებ და კომპანიის ვებ-გვერდზე ახალი პირობების გამოქვეყნებას. ასეთი ცვლილება ძალაში შედის განაცხადში მითითებული თარიღიდან ან ვებ-გვერდზე განთავსებიდან 10 დღის განმავლობაში. თუ სხვაგვარად არ არის შეთანხმებული, ცვლილება გავლენას არ მოახდენს რაიმე განსაზღვრულ წესრიგსა ან გარიგებზე ან ნებისმიერ სამართლებრივ უფლებებსა ან ვალდებულებებზე, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას.
 • ნაწილობრივი ბათილობა – თუკი ნებისმიერ დროს, აღნიშნული შეთანხმების ნებისმიერი დებულება გახდება ან უკანონო, ან ძალადაკარგული ან არამოქმედი, ნებისმიერი იურისდიქციის კანონის შესაბამისად, ეს გარემოება არ შეეხება აღნიშნული შეთანხმების დარჩენილი დებულებების კანონიერებას, მოქმედებას ან აღსრულებას, ასევე, სხვა ნებისმიერი იურისდიქციის კანონით ასეთი დებულების მოქმედების ან უფლებამოსილების განხორციელება არანაირად არ შეიძლება რომ მოხვდეს ზმეოქმედების ქვეშ და დაირღვეს.
 • ერთობლივი ანგარიში – თუ სავაჭრო ანგარიში წარმოადგენს ერთობლივ ანგარიშს (ერთზე მეტი სუბიექტის სახელით), მაშინ თითოეული სუბიექტი უფლებამოსილია წარმოადგინოს სხვა სუბიექტები კომპანიასთან ურთიერთობაში, მას არ მოითხოვება სხვა პირების მიერ რაიმე წინასწარი შეტყობინება ან დამტკიცების. სავაჭრო ანგარიშის თითოეული პირი ეთანხმება, რომ ნებისმიერი პირისთვის მიცემული ნებისმიერი შენიშვნა ან ინსტრუქცია ჩაითვლება ყველა პირისთვის გაცემულად. კომპანიის მიერ განსხვავებული სუბიექტების მიმართ გაცემულ ინსტრუქციებს შორის წინააღმდეგობების შემთხვევაში, უპირატესი ძალა ექნება კომპანიის მიერ ბოლოს მიღებულ ინსტრუქციას.
 • ენა, შენიშვნები და საჩივრები – კომპანიასა და კლიენტს შორის ყველა კომუნიკაცია იქნება ინგლისურ ენაზე, გარდა ზეპირი კომუნიკაციისა, რომელიც შეიძლება იყოს ნებისმიერ ენაზე, რომელიც მისაღებია კლიენტს და კომპანიას
 • თუ სხვაგვარად არ არის შეთანხმებული, კომპანიის მიერ გაცემული ყველა შენიშვნის, ინსტრუქციისა თუ სხვა კომუნიკაციის მიწოდება ხორციელდება კლიენტის მიერ აღნიშნულ მისამართზე, ფაქსის ნომერზე, ელექტრონულ ფოსტასა თუ სხვა ელექტრონული საშუალებებით, რომელთა დეტალები უზრუნველყოფილის კლიენტის მიერ კომპანიის სასარგებლოდ. ნებისმიერი საჩივარი მიმართული უნდა იყოს კომპანიის კლიენტთა მომსახურების განყოფილებაში, რომელიც შეისწავლის საჩივარს და ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ გადაწყვიტოს იგი. კომპანიისთვის კომუნიკაცია უნდა განხორციელდეს [email protected]___-თან.
 • გამოსაყენებელი კანონმდებლობა – კომპანიასა და კლიენტს შორის ნებისმიერი ურთიერთობის მოწესრიგება ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით და ექვემდებარება საქართველოს სასამართლოების ექსკლუზიურ იურისდიქციას. კომპანიას უფლება აქვს კლიენტის მიერ კომპანიისთვის ფულადი სახსრების დაბრუნებისა ან კომპანიის უფლებების დაცვის მიზნით, როგორიცაა კარგი რეპუტაცია, ინტელექტუალური საკუთრება, კონფიდენციალურობა და ა.შ. კლიენტის წინააღმდეგ, მისი საცხოვრებელი მისამართის გათვალისწიენბით, დაუყოვნებლივ დაიწყოს სამართლებრივი სამართალწარმოება მოქმედი შესაბამისი კანონმდებლობის საფუძველზე.
 • უფლების დადგენის გარეშე – წინამდებარე შეთანხმების ფარგლებში არ არცერთი სხვა მხარის მიერ არ უნდა იქნას მიღებული არავითარი სხვა ვალდებულება, გარდა იმ შემთხვევისა, გარდა კომპანიის შვილობილი კომპანიისა. კომპანიის შვილობილი კომპანიის დანიშვნით, წინამდებარე შეთანხმების პირობები შეიძლება შეიცვალოს შემსრულებლის მიერ ნებისმიერი მოქმედი რეგულირებით და ამ შეთანხმების ამგვარი რეგულირების შეცვლაზე კლიენტის წინასწარი თანხმობით. ეს შეთანხმება სავალდებულოა შესასრულებლად და ძალაში შედის კლიენტის მონაცვლე მემკვიდრეების სასარგებლოდ.
 • კლიენტის საგადასახადო შეზღუდვები – კლიენტისაგან ან/და კლიენტის სავაჭრო საქმიანობიდან მიღებული ნებისმიერი გადასახადი, მათ შორის სავაჭრო მოგება ან/და სავაჭრო დანაკარგები ან/და კლიენტის ანაბრის ან კლიენტის კაპიტალიდან მიღებული ნებისმიერი გადასახადი ან/და გამოქვითვა. კლიენტის სრული და ერთპიროვნული პასუხისმგებლობა. კლიენტი ვალდებულია პირადად შეატყობინოს და გადაიხადოს ნებისმიერი პირადი, ფედერალური, სახელმწიფო და ადგილობრივი საგადასახადო ვალდებულება რომელიც არის მოთხოვნილი. კომპანია მონაწილეობს მხოლოდ როგორც შუამავალი და არ ახორციელებს კლიენტის დეპოზიტიდან გამოქვითვას, გადახდას ან გამოკლებას. კომპანია იტოვებს უფლებას, უფლებამოსილი პირის მოთხოვნის შემთხვევაში, გამოქვითოს თანხა კლიენტის დეპოზიტიდან და გადასცეს ის შესაბამის საგადასახადო ორგანოს ოფიციალურ პირს.
 • შეჩერებული ვაჭრობა – თუ კლიენტი არ შეასრულებს რაიმე სახის სავაჭრო საქმიანობას ან მისი სავაჭრო საქმიანობა იქნება ძალიან დაბალი მოცულობით, კომპანიის მიერ განსაზღვრული ვადის განმავლობაში, ან თუ კლიენტი ახორციელებს მინიმალურ თანხებს კომპანიის მიერ განსაზღვრულ სავაჭრო ანგარიშზე, კომპანიას შეუძლია გააფრთხილოს კლიენტი, დახუროს ნებისმიერი ღია სავაჭრო ან/და კლიენტის სავაჭრო ანგარიშის ხელმისაწვდომობა და/ან შეწყვიტოს აღნიშნული შეთანხმება.