გაიგე მეტი რისკების შესახებ

 1. ფორექსსა და სხვა კაპიტალურ ბაზრებზე ვაჭრობა ითვლება სარისკო და სპეკულაციურად. ლევერეჯი ხელმისაწვდომია ვაჭრობის მიხედვით, რომ შედარებით მცირე მოძრაობამ შეიძლება გამოიწვიოს პროპორციულად გაცილებით მეტი მოძრაობა ნებისმიერი დანაკარგის ან მოგების ზომაში. მას შეუძლია როგორც იმუშაოს თქვენს სასარგებლოდ, ასევე თქვენს საწინააღმდეგოდ, და გამოიწვიოს როგორც მოგება, ასევე დანაკარგი.
 2. ვაჭრობის შესაბამისი ბაზრები ხასიათდება მაღალი ცვალებადობით, რომლებსაც მოქავთ მაღალი რისკი და შეიძლება გამოიწვიონ სადეპოზიტო თანხების დიდი დანაკარგი მოკლე დროში. კომპანია არ არის პასუხისმგებელი კლიენტის მიერ განხორციელებული ან განუხორციელებელი ვაჭრობებისთვის.
 3. კლიენტი საბოლოოდ პასუხისმგებელია ყველა დანაკარგისთვის, რომელიც განხორციელდა მის ანგარიშზე. შედეგად, კლიენტი უნდა მოემზადოს ყველა იმ სახსრების დასაკარგად, რომელიც მან შეიტანა. კლიენტი პასუხისმგებელია დანაკარგებზე, რომლებიც აღემატება მის მოგებას და დეპოზიტებს. კლიენტი ვალდებულია არასდროს დააფინანსოს მისი სავაჭრო საქმიანობა საპენსიო დანაზოგების, სესხების, იპოთეკის, საგანგებო სახსრების, განსახორციელებელი თანხებით, როგორიცაა განათლება ან სახლის მფლობელობა, ან მიმდინარე შემოსავლის ან მომავალი სამედიცინო ხარჯებისათვის საჭირო თანხები.
 4. წესები და რეგულაციები. კლიენტმა უნდა იცოდეს და დაიცვას კომპანიის სავაჭრო მომსახურებისათვის განკუთვნილი წესები და რეგლამენტები კლიენტის მიერ ხელმოწერილი ან დადასტურებული (ინტერნეტ-დამტკიცების გზით). სავაჭრო ან სხვა მოქმედი რეგულაციისათვის დადგენილი წესებისა და სავაჭრო წესებისა და რეგულაციების შეუსრულებლობამ შემდეგ შეიძლება გამოიწვიოს პოზიციების (“გარიგებები”) იძულებითი დახურვა, კლიენტის ანგარიშის დროებითი გაყინვა, ანგარიშის დახურვა ან/და სხვა კომპანიის დაცვის ღონისძიებები.
 5. ტრანზაქციის ხარჯებმა შესაძლოა გამოიწვიოს მოგების შემცირება. გაითვალისწინეთ, რომ ყოველ ჯერზე, როდესაც ინდივიდუალური ვაჭრობა განთავსდება, კომპანია ისარგებლებს მოგებით კითხვებიდან/შეთავაზების გავრცელებისგან. ეს ტრანზაქციის ხარჯები წარმოადგენენ ბროკერების უმთავრეს მიზეზს, რომ შეუძლებელი ხდება მათი სავაჭრო განვითარება და ბროკერად განვითარება. საერთო დღიური/ყოველთვიური/ყოველწლიური კომისიები შეიძლება დაემატოს დანაკარგს და/ან მნიშვნელოვნად იმოქმედოს და მოგება შეამციროს.
 6. ჩვენი პროგრამული უზრუნველყოფის ცოდნა. კლიენტი უნდა იყოს ინფორმირებული კომპანიის მიერ წარმოდგენილ სავაჭრო პროგრამების გამოყენებასა და ფუნქციონირებაში, ან მესამე პროვაიდერი-მხარის მიერ, რათა უზრუნვეყოფილ იქნას ანგარიშის სწორი ინტერპრეტაცია და შეკვეთის სწორად შესრულება. კლიენტი პასუხს აგებს მის ანგარიშზე განთავსებულ ყველა შეკვეთაზე, მიუხედავად სისტემის ფუნქციონირების გაგებისა. თუ კლიენტი კარგად ვერ იგებს სისტემის ფუნქციონირებას, სასურველია არ მიიღოს მონაწილეობა გაყოდვებში სანამ არ გაიუმჯობესებს ცოდნის დონეს.
 7. ღამის გათენების პოზიციები განიხილება სარისკოდ. მსხვილი პოზიციების დაკავება, განსაკუთრებით, შესაბამისი ბაზრის დახურვის შემდეგ (ან ვაჭრობის შეწყვეტის შემთხვევაში, კორპორატიული ღონისძიებები, უსაფრთხოებაზე ვაჭრობის გაყინვა) შეიძლება გამოიწვიოს მნიშვნელოვანი დანაკარგები. ფასების გახსნა (მეორე დღეს ან კომერციის განახლება) შეიძლება მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდეს წინა დახურვის ფასებიდან; ასეთი ფასების ცვლილებები შეიძლება მნიშვნელოვნად შეცვალოს სტოპ ლოს ორდერის შედეგი.
 8. კომპანია არ იძლევა გარანტიას ეფექტურობასთან, სავაჭრო პლატფორმის სიზუსტესა ან ქმედითობასთან დაკავშირებით. დროდადრო, კლიენტს შეიძლება გაუჭირდეს მისი ანგარიშის მონაცემებთან წვდომა უამრავი ტექნიკური პრობლემის გამო. კომპანია არ იძლევა გარანტიას ვაჭრობის კონკრეტულ მიზნებთან შესაბამისობის გარანტიასა და ნებისმიერი სახის გარანტიას, რომელიც არის გამოხატული ან ნაგულისხმევი, ამ მომსახურების, მონაცემების ან ინფორმაციის მიწოდების ან რაიმე ასპექტის შესახებ შეკვეთის შეტანის ან აღსრულების მომსახურების შესახებ, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს მოთხოვნილია შესაბამისი კანონმდებლობით, შესაძლო ზიანის, მათ შორის არის, მაგრამ არ შემოიფარგლება, დაკარგული მოგება, სავაჭრო დანაკარგები ან ზიანის ანაზღაურება, რომელიც რეგულირდება არასწორი მონაცემების მიხედვით ან ანგარიშის შესრულების სერვისის ხელმისაწვდომობის შეფერხებითა ან დაკარგვით.
 9. მნიშვნელოვანია კლიენტმა მოახდინოს თავისი ანგარიშის მოწესრიგება მუდმივ საფუძველზე. ნებისმიერი ეჭვმიტანილი შეუსაბამობა დაუყოვნებლივ უნდა მიიპროს კომპანიის ყურადღება. ყველა სავაჭრო დადასტურება და ყოველთვიური განცხადება ჩაითვლება თქვენ მიერ მიღებულად, თუკი მიღებისთანავე მას არ გაასაჩივრებთ.
 10. სავაჭრო მომსახურება გათვალისწინებულია პროფესიონალი და არაპროფესიონალი მოვაჭრეების უზრუნველსაყოფად გარიგებების აღსრულების მექანიზმით. ამ სერვისში არაფერი არ წარმოადგენს საინვესტიციო რჩევას ან რეკომენდაციას კომპანიის ან მისი შვილობილი კომპანიების მიერ ყიდვა-გაყიდვის მიზნით ან კონკრეტული უსაფრთხოების, ფინანსური პროდუქტისა ან ინსტრუმენტის ყიდვასა თუ შენარჩუნებასთან დაკავშირებით, რომელიც განიხილება ამა თუ იმ საინვესტიციო მიღების მიზნით. კომპანია არ არის რეგისტრირებული საინვესტიციო მრჩევლებისა და საბროკერო დილერებით.
 11. იმის გამო, რომ კომერციის სისტემა დაფუძნებულია სხვათა შორის, ინფორმაციის გაცვლის ქსელებსა და ინტერნეტზე, ვაჭრობა ან მისი ნებისმიერი ნაწილი შეიძლება შეწყდეს ან/და ჩაიშალოს და ა.შ., წინასწარი გაფრთხილების გარეშე ან მიზეზების გამო, რომელიც არ ექვემდებარება კომპანიის კონტროლს. იმ პირობებში, როდესაც ვაჭრობა შეწყვეტილია, კომპანიას უფლება აქვს განახორციელოს კლიენტის მიერ გახსნილი ყველა ღია გარიგებების დახურვა წინასწარი გაფრთხილების გარეშე, იმდენად, რამდენადაც ეს შესაძლებელი იქნება ამ დროისთვის საბაზრო მდგომარეობის ამსახველი სამართლიანი ფასების გასათვალისწინებლად. ასეთ შემთხვევებში, კლიენტს არ გააჩნია პრეტენზია, მოთხოვნა ან უფლება ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებული ნებისმირზომასთან დაკავშირებით, რომელიც გამოიწვია ვაჭრობის შეწყვეტამ ან/და შესრულებულმა ან შეუსრულებელმა ოპერაციებმა.
 12. მას შემდეგ, რაც ინფორმაცია, მათ შორის ფასების შესახებ ინფორმაცია, მიღებულია საერთაშორისო საინფორმაციო პროვაიდერებისაგან, რომლებიც წარმოადგენენ მესამე მხარეს, შეუძლებელია კომპანია პასუხისმგებელი იყოს ვებ-გვერდზე არსებული ინფორმაციის განახლებისა და სიზუსტისთვის და/ან სავაჭრო პლატფორმაზე და მის შესაბამისობაზე საერთაშორისო ბაზრის ტემპის განახლებასთან. იმ შემთხვევაში, თუ ინფორმაციის გადაცემის შეცდომა ცნობილი ხდება, კომპანიას შეუძლია მოაწესრიგოს პოზიციების ფასები და შედეგები.
 13. ფორს-მაჟორი – კომპანია არ აგებს პასუხისმგებლობას ნებისმიერი სახის ან ფორმის ზიანისთვის, რომელიც წარმოადგენს ფორსმაჟორულ შედეგს და რომელიც წვდება კომპანიის კონტროლის ფარგლებს, რომელიც გავლენას ახდენს ვაჭრობაზე. კომპანიას არ უნდა დაეკისროს პასუხისმგებლობა ინტერნეტში კომუნიკაციისა ან/და წარუმატებლობის გამო, მათ შორის, შეზღუდვების გარეშე, კომპიუტერულ შემთხვევებსა ან სხვა ტექნიკური უკმარისობაზე, თუ არა სატელეფონო კომპანიებისა და სხვადასხვა სატელეკომუნიკაციო ხაზების, ISP-ის კომპიუტერების, კომპიუტერებისა ან მომხმარებელთა კომპიუტერებით გამოწვეულ მიზეზთა გამო.